A DENTOP Fogászat rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A DENTOP Center Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 57. 1/5., a Rendelő címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 57. 1/5.,cégjegyzékszám: 01-09-274253, adószám: 25422737-2-43, telefonszám: 061-612-7088, e-mail: [email protected], képviseli: Kiss Gábor ügyvezető), mint a DENTOP Fogászat üzemeltetője és mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.


Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a http://dentop.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr/ oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1114 Budapest, Bartók Béla út 57. 1/5. alatt.


Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, a kamerarendszer által megfigyelt területre belépők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.


Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

e-mail cím* kapcsolattartás

üzenet* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.


Időpontfoglalás

Az időpontfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait meghatározott időpontban igénybe kívánja venni, ezért adatainak megadásával időpontot foglal.

A kezelt adatok köre:

név* azonosítás

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím kapcsolattartás

szolgáltatás részletei szolgáltatás biztosításához szükséges

időpont* szolgáltatás biztosításához szükséges

Az adatkezelés célja az érintett számára a szolgáltatás igénybevételéhez időpont biztosítása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Ha az időpont egy jogviszony létrejöttét, módosulását jelzi, akkor azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában pedig, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.


Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását beleegyező nyilatkozat és/vagy megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez kötheti, amelyről tájékoztatja az érintettet.

A beleegyező nyilatkozat és/vagy megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy megállapodást köt az Adatkezelővel adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:

név* azonosítás

lakcím* azonosítás/kapcsolattartás

születési hely, idő* azonosítás

anyja neve azonosítás

TAJ szám azonosítás, egészségpénztári támogatáshoz szükséges

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím kapcsolattartás

egészségügyi adat, dokumentáció* szolgáltatás nyújtásához szükséges

szolgáltatás tárgya, tartalma tájékoztatáshoz és szolgáltatás nyújtásához szükséges

díjazás megállapodás tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek megállapodás tartalmi eleme

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a hozzájáruló nyilatkozat és/vagy a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, valamint a kapcsolattartás.

Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tény tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban, úgy Adatkezelő az adott szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadja.

Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

Azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama (a bizonylat vonatkozásában) a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés nyilvántartási száma (hozzájárulás): NAIH-135041/2017.


Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés

Az egészségügyi adatok, dokumentációk felvétele a szolgáltatás nyújtásának (kezelés) része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele, tárolása szükséges.

Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át, továbbá érintett a vizsgálatokhoz önkéntesen járul hozzá.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő részére egészségügyi adatait, dokumentációját átadja, vagy vizsgálathoz előzetesen hozzájárul, amelynek eredménye az egészségügyi adat vagy dokumentáció kezelése.

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás

lakcím* azonosítás/kapcsolattartás

születési idő* azonosítás

telefonszám* kapcsolattartás

e-mail cím kapcsolattartás

egészségügyi adat, dokumentáció* szolgáltatás nyújtásához szükséges

Az adatkezelés közvetlen célja annak alátámasztása, hogy Adatkezelő mely szolgáltatása megfelelő az érintett számára, továbbá ajánlat nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása és kapcsolattartás.

A szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokat az orvos, valamint az érintett kezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, így az asszisztens, a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, valamint a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.

Egyéb, egészségügyi adatokkal, dokumentációval kapcsolatos garanciális szabályok, amelyeket Adatkezelő messzemenőkig betart:

a. Amennyiben az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az Adatkezelő tudomására jut egészségügyi adat, úgy azok kezelését az Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli a következők szerint:

i. Az egészségügyi dokumentációt és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig,

ii. a zárójelentést legalább 50 évig,

iii. a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig,

iv. a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

b. Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel, de az érintett természetesen ennél bővebb adatokat fedhet fel a számára, amelyeket szintén megtartani köteles.

c. Adatkezelő és a képviseletében eljáró Munkatárs a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.

d. Egészségügyi adatokat adatfeldolgozó számára az Adatkezelő nem ad át.

e. Egészségügyi adatokat, dokumentációt kizárólag abban az esetben továbbít,

i. ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában; vagy

ii. életveszély esetén, vagy

iii. ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

f. Érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat.

g. A fent nevezett tájékoztatás joga az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő lehetőséget teremt arra, hogy az érintett egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt osszon meg az Adatkezelővel (pl. kérdőív kitöltésével), valamint érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján az érintettet megvizsgálja, amelynek eredményeképpen létrejön az egészségügyi adat, dokumentáció.

b. Az egészségügyi adatokat, dokumentációt az Adatkezelő kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papír alapon letárolja.

c. Az egészségügyi dokumentációt Adatkezelő úgy vezeti, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

d. Adatkezelő az egészségügyi dokumentációban feltünteti

i. a beteg személyazonosító adatait,

ii. cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,

iii. a kórelőzményt, a kórtörténetet,

iv. az első vizsgálat eredményét,

v. a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,

vi. az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,

vii. egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,

viii. az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,

ix. a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,

x. a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,

xi. a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,

xii. a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,

xiii. minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

e. Adatkezelő az egészségügyi dokumentáció részeként megőrzi

xiv. az egyes vizsgálatokról készült leleteket,a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,

xv. a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.

f. Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen.

g. Adatkezelő az adatbiztonság követelményeinek teljesítésére kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi adatok vonatkozásában.

Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-110033/2016.


Álláspályázatra történő jelentkezés

Az állásra jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

e-mail cím kapcsolattartás

telefonszám kapcsolattartás

cím kapcsolattartás

szül. hely, idő azonosítás

megpályázott pozíció neve, ha ilyen van jelentkezés beazonosításához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret munkatapasztalat

csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz

csatolt motivációs levél egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.


Munkatársak adatainak nyilvántartása

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a jogviszony létrehozása, a kapcsolattartás és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre

családi és utónév

születési hely

születési idő

anyja neve

lakcím

adóazonosító jel

TAJ szám

a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma

FEOR szám

biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése

biztosítás szünetelésének időtartama

heti munkaidő

bruttó személyi bér

nettó személyi bér

bankszámlaszám

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a munkatársak adatainak nyilvántartása és adóhatóság felé történő továbbítása kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

Adatkezelő az adatokat a munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.


Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de panasz esetén az adatok kezelése az Adatkezelő számára kötelező az 1997. évi CLV. törvény alapján.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra (termékre), és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója azonosítás

név azonosítás

panasz beérkezésének időpontja azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

a hívás időpontja azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás

számlázási/levelezési cím kapcsolattartás

panaszolt szolgáltatás (termék) panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása

panasz oka panasz kivizsgálása

maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135042/2017.


Kamerarendszer

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre és célja:

képmás azonosítás

hang azonosítás

egyéb személyes adatok azonosítás

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 1114 Budapest, Bartók Béla út 57. 1/5. szám alatt található iroda.

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen dokumentumtól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik.

Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135044/2017.


Hírlevél küldése

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat)

e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az [email protected] e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről:DENTOP Center Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 57. 1/5.

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulástaz Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105497/2016.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135043/2017.

Az adatkezelés nyilvántartási száma (facebook => facebook.com/dentopcenter & facebook.com/dentopclinic): NAIH-130711/2017.


Weboldal látogatási adatok

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

Feltétlenül szükséges cookie-k

Funkcionális cookie-k

Célzott cookie-k

Harmadik fél által biztosított cookie-k

A teljes cookie-policy-t az oldal alján található linkre kattintva töltheti le.


Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, fogászati járóbeteg-ellátásban közreműködő alvállalkozó orvos-kollégái (lásd https://dentop.hu/munkatarsak), kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.


Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS

1. Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

2. Abban az esetben, ha Adatkezelő könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal, és/vagy kézbesítés, csomagkiszállítás, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partner, mint adatfeldolgozó adatai a Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

Adattovábbítás Adatkezelő szervezetén belül

3. Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

4. Az adatokhoz az Adatkezelő alábbi linken elérhető adatgazdái férhetnek hozzá:

https://dentop.hu/munkatarsak

Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé

5. Adatkezelő az Ön kezelésének magas színvonalon történő ellátása érdekében továbbítja adatait adatfeldolgozók részére. Az adatfeldolgozók az I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

6. Az adatkezelő különböző fogtechnikusok részére is továbbítja adatait annak érdekében, hogy Ön a legmegfelelőbb kezelésben részesüljön. Amennyiben az adatfeldolgozó fogtechnikusokkal kapcsolatban kérdése merül fel, úgy az alábbi elérhetőségen nyújtunk tájékoztatást.

telefonszám: 061-612-7088

e-mail: [email protected], vagy a [email protected]

7. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa az adatfeldolgozók irányába.

8. Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon túl, az érintetti felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot, ezért a más számára történő, továbbá a felhatalmazáson kívül eső más adat továbbítása tilos.

9. Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az illetékes levéltár vagy a Kormány által kijelölt szerv részére.

10. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT): A DENTOP Center Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles az egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő érintettek adatait továbbítani az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felé. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a DENTOP Center Kft. eleget tegyen az EESZT felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének. Az EESZT kapcsán megvalósuló adatkezelésben adatkezelő az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3., Telefonszám: +36 1 356 1522) és adatfeldolgozó a DENTOP Center Kft.

11. Az EESZT kapcsán megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban kérem, az alábbi oldalon tájékozódjon: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/adatvedelem

12. Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz.

13. Amennyiben adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban DENTOP Center Kft.-hez.


Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az [email protected] e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.


Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: [email protected]

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.


Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről.


Egyéb információk


A GDPR alapján, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatok különleges kategóriájának adatait kezeli (egészségügyi adatok), úgy adatvédelmi tisztviselőt szükséges kijelölnie.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Birkás Lívia

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

[email protected] vagy [email protected] email-címeken.


Adatkezelő kijelenti, hogy

• a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a jelen oldalon (http://dentop.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr/) megtalálhatóak.

• a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

Kelt: 2023. december hó 6. nap

DENTOP Center Kft.

Kiss Gábor

ügyvezető

A mindenkor hatályos teljes Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkat és a dentop.hu weboldal cookie-szabályzatát az alábbi linkekre kattintva töltheti le

DENTOP - Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat_202312-
DENTOP.HU cookie-szabályzat_201912


Korábban hatályban lévő Adatvédelmi Szabályzatunk (2018.05.01-2023.12.05.) az alábbi linken érhető el

DENTOP - Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat_201912-202312
DENTOP - Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat_201805-201911